Χάρτης Κατάταξη

kx4963

kx4963
Πόντοι:2.224.690
Θέση:17
Νικημένοι αντίπαλοι: 9.680.748 (49.)
Φυλή: T-R


Χωριά (193) Συντεταγμένες Πόντοι
001 Απολλων
510|537 11.735
002 Μηδέν Αγαν
459|522 12.154
003 Γνωθι σ αυτον
547|539 12.349
004 Έπου θεώ
547|542 12.154
005 Θεους Σεβου
555|536 12.168
006 Γονείς Αίδου
556|543 11.725
007 Ηττώ υπέρ δικαίου
561|534 12.154
008 Νόμω πείθου
459|523 12.478
009 Γνώθι μαθών
457|522 11.725
010 Ακούσας νόει
516|538 11.725
011 Σαυτόν ίσθι
524|535 12.154
012 Εστίαν τίμα
500|529 13.508
013 Άρχε σεαυτού
497|529 12.154
014 Φίλους βοήθε
502|529 12.154
015 Θυμού κράτε
501|530 12.154
016 Όρκω μη χρω
499|529 12.154
017 Φιλίαν αγάπα
501|528 12.154
018 Παιδείας αντέχου
500|528 12.154
019 Σοφίαν ζήτει
522|537 12.154
020 Ψέγε μηδένα
521|539 12.154
021 Επαίνει αρετήν
523|538 12.154
022 Πράττε δίκαια
499|530 12.154
023 Φίλοις ευνόει
509|543 12.154
024 Εχθρούς αμύνου
509|544 12.154
025 Ευγένειαν άσκει
505|547 12.154
026 Κακίας απέχου
507|546 12.154
027 Εύφημος ίσθι
503|547 12.154
028 Άκουε πάντα
507|548 12.168
029 Χρόνου φείδου
502|548 12.154
030 Ύβριν μίσει
503|546 12.154
031 Ικέτας αίδου
501|549 12.154
032 Υιούς παίδευε
500|549 12.154
033 Έχων χαρίζου
506|547 12.154
034 Δόλον φοβού
491|499 13.506
035 Ευλόγει πάντας
493|500 12.154
036 Φιλόσοφος γίνου
514|549 12.154
037 Όσια κρίνε
514|550 12.154
038 Γνους πράττε
506|580 12.168
039 Φόνου απέχου
515|550 13.506
040 Σοφοίς χρω
509|541 12.154
041 Ήθος δοκίμαζε
509|542 12.154
042 Υφορώ μηδένα
510|542 12.154
043 Τέχνη χρω
510|527 12.166
044 Ευεργεσίας τίμα
508|524 12.154
045 Φθόνει μηδενί
510|522 12.154
046 Ελπίδα αίνει
519|541 12.168
047 Διαβολήν μίσει
510|581 12.154
048 Δικαίως κτω
554|546 12.154
049 Αγαθούς τίμα
537|440 12.168
050 Αισχύνην σέβου
536|437 12.154
051 Ευτυχίαν εύχου
547|437 12.154
052 Γάμους κράτει.
547|436 12.154
053 Εργάσου κτητά
499|456 12.164
054 Έριν μίσει
498|456 12.154
055 Όνειδος έχθαιρε
528|459 10.452
056 Γλώσσαν ίσχε
525|544 12.154
057 Ύβριν αμύνου
526|545 12.154
058 Κρίνε δίκαια
522|547 12.154
059 Λέγε ειδώς
526|546 12.154
060 Βίας μη έχου
523|550 12.154
061 Ομίλει πράως
522|550 12.154
062 Φιλοφρόνει πάσιν
522|552 12.154
063 Γλώττης άρχε
524|551 12.154
064 Σε αυτόν ευ ποίει
527|549 12.154
065 Ευπροσήγορος γίνου
524|550 12.154
066 Αποκρίνου εν καιρώ
526|552 12.154
067 Πόνει μετά δικαίου
526|553 12.168
068 Πράττε αμετανοήτως
527|552 12.154
069 Αμαρτάνων μετανόει
527|554 12.154
070 Οφθαλμού κράτει
529|553 9.722
071 Βουλεύου χρήσιμα
524|554 12.154
072 Φιλίαν φύλασσε
522|557 11.725
073 Ευγνώμων γίνου
529|552 12.154
074 Ομόνοιαν δίωκε
525|555 11.725
075 Άρρητα μη λέγε
527|555 11.725
076 Έχθρας διάλυε
523|557 12.154
077 Γήρας προσδέχου
521|560 12.021
078 Επί ρώμη μη καυχώ
526|557 12.154
079 Ευφημίαν άσκει
555|541 12.154
080 Απέχθειαν φεύγε
540|557 12.021
081 Πλούτει δικαίως
539|561 12.154
082 Κακίαν μίσει
556|544 12.021
083 Μανθάνων μη κάμνε
554|547 12.154
084 Ους τρέφεις αγάπα
555|547 12.166
085 Απόντι μη μάχου
546|558 12.154
086 Πρεσβύτερον αιδού
555|545 12.154
087 Νεώτερον δίδασκε
535|438 12.154
088 Πλούτω απόστει
556|549 12.154
089 Σεαυτόν αιδού
541|438 11.911
090 Μη άρχε υβρίζων
532|435 12.154
091 Προγόνους στεφάνου
555|549 12.154
092 Θνήσκε υπέρ πατρίδος
530|432 12.154
093 Επί νεκρώ μη γέλα
545|560 12.154
094 Ατυχούντι συνάχθου
539|434 12.154
095 Τύχη μη πίστευε
543|562 12.168
096 Τελεύτα άλυπος
539|435 12.154
097
527|545 12.164
098
428|552 12.154
099
435|554 12.154
100
431|558 11.970
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 93 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
«Ταύτην την χώραν οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ'ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ὥστ'ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες».

(Ισοκράτης, «Πανηγυρικός», 24)

"Κατοικούμε αυτήν την χώρα, χωρίς να διώξουμε άλλους από αυτήν, ούτε την καταλάβαμε έρημο, ούτε μαζευτήκαμε σ' αυτήν μιγάδες από πολλά έθνη, απεναντίας, είναι τόσο καθαρή και γνήσια η ράτσα μας, από την οποία ξεφυτρώσαμε, ώστε σε αυτήν την χώρα που αντικρίσαμε το πρώτο φως, σε αυτήν εξακολουθούμε να κατοικούμε, διότι είμαστε Αυτόχθονες".
Έπου θεώ. (Να ακολουθάς τον Θεό).
Νόμω πείθου. (Να πειθαρχείς στο Νόμο).
Θεούς σέβου. (Να σέβεσαι τους θεούς.)
Γονείς αίδου. (Να σέβεσαι τους γονείς σου.)
Ηττώ υπέρ δικαίου. (Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο, να μη διστάζεις να ηττηθείς, αν πρόκειται για το συλλογικό δίκαιο.)
Γνώθι μαθών. (Γνώρισε, αφού μάθεις, η γνώση είναι αποτέλεσμα της μάθησης.)
Ακούσας νόει. (Να κατανοείς, αφού ακούσεις.)
Σ’ αυτόν ίσχε. (Να επιβάλλεσαι στον εαυτό σου.)
Φρόνει θνητά. (Να σκέφτεσαι, όπως αρμόζει σε θνητούς.)
Εστίαν τίμα. (Να τιμάς την εστία σου.)
Άρχε σε αυτού. (Να κυριαρχείς στον εαυτό σου.)
Φίλους βοήθει. (Να βοηθάς τους φίλους.)
Θυμού κράτει. (Να συγκρατείς το θυμό σου.)
Φρόνησιν άσκει. (Να καλλιεργείς τη φρόνηση, να εξασκείς τη σκέψη.)
Πρόνοιαν τίμα. (Να εκτιμάς την πρόνοια, να είσαι προνοητικός.)
Όρκω μη χρω. (Να μην ορκίζεσαι.)
Φιλίαν αγάπα. (Να αγαπάς τη φιλία.)
Παιδείας αντέχου. (Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.)
Δόξαν δίωκε. (Να επιδιώκεις τη δόξα, να γνωρίζεις και άλλες γνώμες.)
Σοφίαν ζήτει. (Να αναζητάς τη σοφία.)
Καλόν το λέγε. (Να λες το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια.)
Ψέγε μηδένα. (Να μην κατηγορείς, να μην ψέγεις κανέναν.)
Επαίνει αρετήν. (Να επαινείς την αρετή.)
Πράττε δίκαια. (Να πράττεις δίκαια.)
Φίλοις ευνόει. (Να ευνοείς τους φίλους.)
Εχθρούς αμύνου. (Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.)
Ευγένειαν άσκει. (Να είσαι ευγενής.)
Κακίας απέχου. (Να απέχεις από την κακία.)
Κοινός γίνου. (Να είσαι κοινωνικός.)
Ίδια φύλαττε. (Να προστατεύεις τα αγαθά σου.)
Αλλοτρίων απέχου. (Να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίες, να απέχεις από τα αλλότρια.)
Εύφημος ίσθι. (Να έχεις καλή φήμη.)
Άκουε πάντα. (Να ακούς τα πάντα.)
Φίλω χαρίζου. (Να είσαι πάντα διαθέσιμος στον φίλο, στον αγαπητό, στον αγαπημένο άνθρωπο.)
Χρόνου φείδου. (Να μη σπαταλάς το χρόνο.)
Όρα το μέλλον. (Να προνοείς για το μέλλον.)
Ύβριν μίσει. (Να μισείς την ύβρη.)
Ικέτας αίδου. (Να σέβεσαι τους ικέτες.)
Υιούς παίδευε. (Να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου.)
Έχων χαρίζου. (Όταν έχεις, να χαρίζεις.)
Δόλον φοβού. (Να φοβάσαι το δόλο.)
Ευλόγει πάντας. (Να λες καλά λόγια για όλους.)
Φιλόσοφος γίνου. (Να γίνεσαι φιλόσοφος (σε κάθε τι)).
Όσια κρίνε. (Να κρίνεις τα όσια.)
Γνους πράττε. (Να πράττεις με επίγνωση.)
Φόνου απέχου. (Να μη φονεύσεις.)
Εύχου δυνατά. (Να εύχεσαι με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, αληθινά.)
Σοφοίς χρω. (Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.)
Ήθος δοκίμαζε. (Να επιδοκιμάζεις το ήθος.)
Λαβών απόδος. (Όταν παίρνεις, να δίνεις)
Υφορώ μηδένα. (Να μην είσαι καχύποπτος.)
Τέχνη χρω. (Να ασκείς την Τέχνη.)
Ο μέλλεις δος. (Να δίνεις φροντίδα (αγάπη) σε όσους νοιάζεσαι.)
Ευεργεσίας τίμα. (Να τιμάς τις ευεργεσίες.)
Φθόνει μηδενί. (Να μη φθονείς κανένα.)
Φυλακήν πρόσεχε. (Να είσαι σε εγρήγορση.)
Ομοίοις χρω. (Να συναναστρέφεσαι με τους ομοίους.)
Διαβολήν μίσει. (Να μισείς τη διαβολή.)
Δικαίως κτω. (Να αποκτάς δίκαια.)
Αγαθούς τίμα. (Να τιμάς τους αγαθούς.)
Κριτήν γνώθι. (Να αναγνωρίζεις τον κριτή σου.)
Γάμους κράτει. (Να σέβεσαι το γάμο σου, να τον κρατάς.)
Τύχην νόμιζε. (Να έχεις κατά νου το τυχαίο που θα συμβεί, να είσαι προνοητικός.)
Εγγύην φεύγε. (Να αποφεύγεις την εγγύηση για κάποιον ή για κάτι.)
Πάσι διαλέγου. (Να συνδιαλέγεσαι με όλους).
Ελπίδα αίνει. (Να δοξάζεις την ελπίδα.)
Δαπανών άρχου. (Να ελέγχεις τις δαπάνες σου.)
Κτώμενος ήδου. (Να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις κατακτήσει.)
Αισχύνην σέβου. (Να σέβεσαι τη ντροπή.)
Χάριν εκτέλει. (Να κάνεις χάρες.)
Ευτυχίαν εύχου. (Να εύχεσαι ευτυχία.)
Τύχην στέργε. (Να αποδέχεσαι τα μοιραία γεγονότα, τις ατυχίες της ζωής, να συμφιλιώνεσαι με την τύχη ή την ατυχία.)
Ακούων όρα. (Να προβλέπεις, αφού ακούσεις.)
Εργάσου κτητά. (Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης, για του ουσιώδη.)
Έριν μίσει. (Να μισείς την έριδα.)
Όνειδος έχθαιρε. (Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.)
Γλώσσαν ίσχε. (Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.)
Ύβριν αμύνου. (Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.)
Κρίνε δίκαια. (Να κρίνεις δίκαια.)
Χρώ χρήμασι. (Να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου, να μην τα αποθηκεύεις, ούτε να γίνεσαι δούλος τους, να είσαι τ’ αφεντικό τους.)
Αδωροδόκητος δοκίμαζε. (Να δικάζεις χωρίς δωροδοκία.)
Αιτιώ παρόντα. (Να αιτιολογείς, όσα σου συμβαίνουν.)
Λέγε ειδώς. (Να μιλάς, όταν γνωρίζεις.)
Βίας μη έχου. (Να μη βιάζεσαι.)
Αλύπως βίου. (Να επιδιώκεις να ζεις χωρίς λύπες.)
Ομίλει πράως. (Να ομιλείς με πραότητα.)
Φιλοφρόνει πάσιν. (Να είσαι φιλικός με όλους.)
Υιοίς μη καταθάρρει. (Να μην αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου.)
Γλύττης άρχε. (Να κυριαρχείς στη γλώσσα σου, να ορίζεις τον λόγο σου, να είσαι άρχοντας του λόγου σου.)
Σεαυτόν ευ ποίει. (Να ευεργετείς τον εαυτό σου.)
Ευπροσήγορος γίνου. (Να είσαι ευπροσήγορος.)
Αποκρίνου εν καιρώ. (Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό, να μη βιάζεσαι να δώσεις απάντηση στην κατηγορία, να περιμένεις την κατάλληλη ευκαιρία για ν’ απαντήσεις στην αδικία.)
Πόνει μετά δικαίου. (Να κοπιάζεις δίκαια.)
Πράττε αμετανοήτως. (Να πράττεις με σιγουριά.)
Αμαρτάνων μετανόει. (Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.)
Οφθαλμού κράτει. (Να κυριαρχείς σε αυτά που βλέπεις, να ελέγχεις αυτά που βλέπεις.)
Βουλεύου χρήσιμα. (Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.)
Επιτέλει συντόμως. (Να πληρώνεις τις οφειλές σου αμέσως, χωρίς αναβολή.)
Φιλίαν φύλασσε. (Να φυλάττεις τη φιλία.)
Ευγνώμων γίνου. (Να είσαι ευγνώ
Ευγνώμων γίνου. (Να είσαι ευγνώμων.)
Ομόνοιαν δίωκε. (Να επιδιώκεις την ομόνοια.)
Άρρητα μη λέγε. (Να μη λες τα άρρητα, να μην αποκαλύπτεις τα μυστικά.)
Το κρατούν φοβού. (Να σέβεσαι τον ανώτερο, τον αξιωματούχο του κράτους.)
Καιρόν προσδέχου. (Να αποδέχεσαι τα συμπτώματα του χρόνου.)
Έχθρας διάλυε. (Να διαλύεις τις έχθρες.)
Γήρας προσδέχου. (Να αποδέχεσαι το γήρας.)
Επί ρώμη μη καυχώ. (Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.)
Ευφημίαν άσκει. (Να επιδιώκεις καλή φήμη.)
Απέχθειαν φεύγε. (Να αποφεύγεις την απέχθεια.)
Πλούτει δικαίως. (Να πλουτίζεις δίκαια.)
Δόξαν μη λείπε. (Να μην αδιαφορείς για τη γνώμη των άλλων ή για τη φήμη.)
Κακίαν μίσει. (Να μισείς την κακία.)
Κινδύνευε φρονίμως. (Να ρισκάρεις με σύνεση και λογική.)
Μανθάνων μη κάμνε. (Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.)
Χρησμούς θαύμαζε. (Να εκτιμάς τους χρησμούς.)
Ους τρέφεις αγάπα. (Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.)
Απόντι μη μάχου. (Να μη μάχεσαι αυτόν που είναι απών.)
Πρεσβύτερον αίδου. (Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.)
Νεώτερον δίδασκε. (Να διδάσκεις τους νεότερους.)
Πλούτω απίστει. (Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.)
Σεαυτόν αίδου. (Να σέβεσαι τον εαυτό σου, να έχεις αυτοσεβασμό.)
Μη άρχε υβρίζων. (Να μην κυβερνάς αλαζονικά.)
Προγόνους στεφάνου. (Να στεφανώνεις, να τιμάς τους προγόνους σου.)
Επί νεκρώ μη γέλα. (Να μην περιγελάς τους νεκρούς.)
Ατυχούντι συνάχθου. (Να συμπάσχεις με τον άτυχο.)
Χαρίζου ευλαβώς. (Να χαρίζεις, αλλά με φρόνηση, με ευλάβεια.)
Εξ ευγενών γέννα. (Να προσπαθείς να συγγενεύεις με καλούς ανθρώπους.)
Επαγγέλου μηδενί. (Να μη διατάζεις κανέναν.)
Τύχη μη πίστευε. (Να μην πιστεύεις στην τύχη.)
Τελεύτα άλυπος. (Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.)
Μέτρον άριστον. (Κάθε τι που έχει μέτρο, είναι άριστο.)
Αδικείν μίσει. (Να μισείς την αδικία.)
Ευσέβειαν φύλαττε. (Να είσαι ευσεβής.)
Ηδονής κραττείν. (Να είσαι εγκρατής.)
Βίαν μηδέν πράττειν. (Τίποτα να μην κάνεις βιαστικά.)
Τέκνα παιδεύειν. (Να εκπαιδεύεις τα παιδιά σου.)
Μη θρασύνου. (Να μη γίνεσαι θρασύς.)
Μελέτει το παν. (Να μελετάς τα πάντα.)
Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι. (Να κάνεις τον γάμο σου την κατάλληλη στιγμή.)
Μη επί παντί λύπου. (Να μη λυπάσαι για το κάθε τι.)
Πίνων άρμοζε. (Όταν πίνεις, να είσαι συγκρατημένος.)
Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών. (Να μη διστάζεις να τελειώνεις, ό,τι αρχίζεις.)
Το συμφέρον θηρώ. (Να κυνηγάς το καλό σου.)
Θνήσκε υπέρ Πατρίδος. (Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου.)
Τω βίω μάχου. (Να μάχεσαι, να αγωνίζεσαι για τη ζωή.)
Ευ πάσχε θνητός. (Να υπομένεις ό,τι σου συμβεί ως θνητός.)
Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός. (Να είσαι ως παιδί κόσμιος, ως έφηβος εγκρατής, ως άνδρας δίκαιος, ως γέροντας σοφός.)


Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα ραγιάδες έχεις, μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι. Και δημοκόποι Κλέωνες και λογοκόποι Ζωίλοι και Μαμμωνάδες βάρβαροι και χαύνοι λεβαντίνοι λύκοι, κοπάδια, οι πιστικοί και ψωριασμένοι οι σκύλοι και οι χαροκόποι αδιάντροποι, και πόρνη η Ρωμιοσύνη!

Κωστής Παλαμάς


Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 43 με τη Φυλή Redemption.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 50 με τη Φυλή The Unstoppables.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Casual 3 με τη Φυλή THC-RESTART.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
1x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 23.08.2019 (2.583.410 πόροι)


2x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 25.06.2019 (24 χωριά)


6x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 23.05.2019 (35 χωριά)


 
Επιτεύγματα μάχης
Επίθεση στον εαυτό σου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Επιτέθηκες στον εαυτό σου και έχασες πάνω από 10.000 μονάδες σε μία μάχη.


Αρχηγός (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 1.000.000 εχθρικές μονάδες.


Εμπιστοσύνη (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Νίκησε 100 Αριστοκράτες σε μάχη!


Ενισχύσεις (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Υποστήριξε άλλους παίκτες 500 φορές σε μάχες.


Επιτυχής κατάκτηση (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατέκτησε 50 διεκδικούμενα χωριά.


Ληστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Λεηλάτησε συνολικά 1.000.000 πόρους.


Ο θάνατος ενός ήρωα (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατά την υποστήριξη άλλων χωριών, έχασες 20.000 μονάδες.


Κατάκτηση (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατέκτησε συνολικά 50 χωριά.


Καταστροφέας τειχών (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κατάστρεψε 250 επίπεδα τείχους με κριούς.


Λεηλατητής (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Λεηλάτησε πόρους από άλλα χωριά 100 φορές.


Νικητής πολέμου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Κάνε επίθεση σε 25 διαφορετικούς παίκτες!


Άτυχος

Απέτυχες να κατακτήσεις το χωριό, καθώς η πίστη έμεινε στο +1.


Αντικατασκοπία (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Απέκρουσε 25 ανιχνεύσεις.


Αρχηγός του Πεδίου Μάχης (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Κατάστρεψε εξ' ολοκλήρου 25 εχθρικούς στρατούς.


Κατάκτηση του εαυτού σου

Κατέκτησε τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι τους δείχνεις ποιος είναι το αφεντικό.


Καταστροφέας κτιρίων (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Κατεδάφισε 25 επίπεδα κτιρίων με καταπέλτες.


Τυχεράκιας

Κατέκτησε χωριό με εμπιστοσύνη στο 0.


 
Επιτεύγματα κοινωνικότητας
Συμπολεμιστές (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Παρέμεινε στην ίδια φυλή για 180 συνεχόμενες ημέρες.


Πιστός φίλος (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Έχεις ήδη συνάψει 15 φιλικές σχέσεις.


 
Επιτεύγματα ανάπτυξης
Band of Brothers (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Έχεις 10 paladins.


Έμπορος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αντάλλαξες πόρους χρησιμοποιώντας την αγορά 1.000 φορές.


Βιβλιοθηκάριος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Ανακάλυψε 12 μοναδικά Βιβλία Δεξιοτήτων.


Επίπεδο Paladin (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Αναβάθμισε τον Paladin σου στο επίπεδο 30.


Κροίσος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Κόψε 50.000 χρυσά νομίσματα.


Στρατολόγος (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Στρατολόγησε συνολικά 1.000.000 μονάδες!


Άρχοντας της ηπείρου (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Φτάσε στους κορυφαίους 5 μιας ηπείρου!


Αρχιτέκτονας (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Χτίσε συνολικά 5.000 επίπεδα κτιρίου!


Κορυφαίος σκόρερ (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Φτάσε στους κορυφαίους 20 αυτού του κόσμου.


Ο βασιλιάς των πόντων (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Σκαρφάλωσε στον πίνακα κατάταξης και φτάσε τους 100.000 πόντους.


Ολοκληρωμένος σπουδαστής (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Βελτίωσε τις δυνατότητες του paladin σου σε ένα σύνολο από 100 επίπεδα βελτίωσης.


Εκτός χρόνου (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Χρήση της άμεσης κτίσης 100 φορές!


Άρχοντας των Αποστολών (Ξύλο - Επίπεδο 1)

Ολοκλήρωσε 40 αποστολές!


 
Διάφορα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 10)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 10 χρόνια.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Μέγας Σιδεράς (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Δημιούργησε 40 αντικείμενα.


Αρχαίος Σφυρηλάτης: Συλλέκτης Συνταγών (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Βρες 30 μοναδικές συνταγές.


Επίθεση στο Κάστρο: Πήγαινε μπροστά!

Μείνε πρώτος στην κατάταξη των ενεργειών Βομβαρδισμού όταν ενεργοποιηθεί.


Επίθεση στο Κάστρο: Ταχύτερη σειρά!

Μείνε πρώτος στην κατάταξη των ενεργειών της Ναυτικής Υποστήριξης όταν ενεργοποιηθεί.


Επίθεση στο Κάστρο: Πάρε μέρος στη διασκέδαση! (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Κατέκτησε 8.000 μετάλλια για να βοηθήσεις τη φυλή.


Επίθεση στο Κάστρο: Άρχοντας της Πολιορκίας (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Πάρε μέρος στην καταστροφή 4 Κάστρων.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Ακόμη δεν τον ανακάλυψες;

Ηγήσου της καθημερινής κατάταξης στο τέλος της ημέρας του event.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Αρπακτικό (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 180.000 εχθρικές μονάδες στη Μάχη Οδοφραγμάτων.


Μάχη Οδοφραγμάτων: Ντετέκτιβ (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Καθάρισε 50% των Τομέων.


Μάχη του Πύργου: Νέος κατακτητής Κόσμου (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Βοηθα την φυλή σου να προσαρτήσει 25 τομείς στη Μάχη του Πύργου.


Μάχη του Πύργου: Παγωμένος τοίχος!

Ηγήσου της βαθμολογίας Άμυνας στο τέλος της μάχης.


Πανηγύρι αριστοκράτη: Ο άρχοντας του πανηγυριού

Ολοκλήρωσε όλα τα διαφορετικά mini-games για το πανηγύρι του Αριστοκράτη.


Πανηγύρι αριστοκράτη: Απολαμβάνοντας το πανηγύρι (Αργυρό - Επίπεδο 3)

Ολοκλήρωσε 10 δραστηριότητα στα mini-games στο πανηγύρι του Αριστοκράτη.


Το πανηγύρι Αριστοκράτη: Και ο τροχός συνεχίζει να γυρνά (Χάλκινο - Επίπεδο 2)

Γύρισε τον τροχό 10 φορές.


Το Θηρίο του Βουνού: Κυνηγός (Χρυσό - Επίπεδο 4)

Νίκησε 5 θηρία στο event Το Θηρίο του Μαύρου Βουνού.


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 43

Κόσμος 27

Κόσμος 50

Κόσμος 61

Casual 4

Κόσμος 62

Classic